Sponsorlu Bağlantılar

Kambiyo Suç ve Cezaları

3 10

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’un 2. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Türk Parasının Kıymetini Koruma” başlığı altındaki kararlara aykırı fiillere kambiyo suçları denir.

1567 sayılı kanunun 1. maddesine göre, “Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması” hakkında kararlar almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kanuna göre, Bakanlar Kurulu tarafından ya da onun verdiği yetkiye dayanılarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından alınan karar ve çıkarılan tebliğlere aykırı fiiller, “kambiyo suçları”na ait takip ve duruşma “meşhut suçların muhakeme usulü hükümleri” gereğince yapılır.

Bu davalara bakacak mahkemelerle bu mahkemelerin yargılama çevreleri, Adalet, Maliye ve Gümrük bakanlıkları tarafından müştereken tespit ve ilan edilir.

Cumhuriyet savcıları bu suçlarla ilgili olarak doğrudan doğruya veya Maliye ve Gümrük Bakanlığı ya da görevlendireceği mercilerin yazılı başvuruları üzerine 1567 sayılı kanun hükümlerine dayanarak takibe geçer. Kambiyo suçlarına verilecek cezalar aynı kanunda belirtilmiştir.