Sponsorlu Bağlantılar

Ali Şir Nevai ve Eserleri

7 50

İyi bir öğrenim görmüştür ve dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara ile birlikte okumuştur. Siyasi danışmanılık yapmıştır. Sayıları otuzu bulan Türkçe ve Farsça eserler yazmıştır.Farsça eserlerinde Fânî mahlasını kullanmıştır.
Türkçe Divanlarıının adları şunlardır:
Garâ’ibü’s-Sığâr (Çocukluğun gariplikleri)
Nevâdirü’ş-Sebah (Gençliğin nadir şiirleri)
Bedâyi’ü’l-Vasat (Orta yaşlılığın güzelliklerini anlatan şiirler)
Fevâyidü’l-Kiber (yaşlılığın faydalı şiirleri)

Farsça divanı vardır ve başka bir eseri olan Muhâkemetü’l Lugateyn adlı eserinde bu divandan bahsederek beyit sayısının 6000 olduğunu söyler.Hamsesi olan şairin hamsesinde şu eserler vardır:
Hayretü’l-Ebrâr
Ferhâd u Şîrîn
Leylâ vü Mecûn
Sedd-i İskenderî
Sebâ-i Seyyâre

Mecâlisü’n Nefais Türk edebiyatında varlığı bilinen ilk şuara teskiresidir. Teskirenin her bölümüne meclis adı verilmiştir.
Lisânü’t Tayr İran şairi Şeyh Feridüddin Attâr’ın Mantıku’t Tayr eserine yazdığı naziredir.Muhâkemetü’l Lugateyn adlı eserinder Farsça ve Türkçe dil özellikleri bakımından karşılaştırılmış ve Türkçe’nin üstün olduğu ortaya konmuştur. Nevaînin Türkçeye olan hassasiyetini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.Nevaî, Molla Câmî ile Hüsrev-i Dihlevi’nin etkisinde kalmasına rağmen kendi yaratıcı üskubununu öne çıkarmıştır.